Analýza finančních výkazů

Vlastně bychom tuto část měli nazvat analýzou podnikání. V části Finanční data jsme se zabývali základní účetní dokumentací, kterou tvoří Rozvaha, Výsledovka a Výkaz Cash Flow.
Jen pro zopakování, rozvaha ukazuje finanční pozici společnosti v daném časovém okamžiku. Je to jakási fotografie časového okamžiku. Je to přehled aktiv vlastněných společností k danému okamžiku a odpovídající přehled zdrojů, kterými jsou financována.  A také nám dává jasnou odpověď na to, zda je společnost solventní.

Výkaz zisku a ztráty ukazuje jaký zisk, či ztrátu společnost generuje za daný časový úsek – obvykle měsíc, kvartál nebo rok. Cash flow ukazuje „přítok a odtok“ financí do a ze společnosti, podle vývoje podnikání.


Pokud máte ve čtení účetní dokumentace praxi, můžete vypočíst z těchto číslech mnoho užitečných indikátorů. Pokud budete chtít vědět, jak na tom se svým podnikáním vlastně jste, můžete si klást celou řadu otázek typu:

  •  „Je dosahovaný zisk společnost veliký, nebo malý? „
  • “ Je úroveň zadlužení společnosti ještě zdravá anebo již nezdravá? „
  • „Kolik dostanu z vložené koruny do podnikání zpět?“

 Navíc, meziroční srovnání těchto ukazatelů indikuje, kam se naše podnikání ubírá a kam případně soustředit své úsilí pro zlepšení. Navíc podobně můžeme studovat výsledky konkurence, kde má silné a kde slabé stránky a také se podle toho zařídit. Vše, ale o čem tady hovořím, je však k ničemu, pokud nebudeme umět tyto poměry vypočítat a následně patřičně interpretovat.  Nástrojem pro měření nejrůznějších poměrů mezi čísly z výkazů jsou tzv.  poměrové ukazatele.
Poměrové ukazatele jsou využívány pro srovnání výkonnosti společnosti za dané období – měsíc, kvartál, rok a také jako srovnávací měřítko, jak si vede společnost s ohledem na konkurenci. Samozřejmě ve stejném odvětví. Také si je možné zkontrolovat, jak si vede společnost při směřování ke svým cílům anebo jak plní cíle rozpočtu.  Ano, z finančního hlediska je možnost vypočítat poměrové ukazatele výtečná věc, ale určit a vypočítat ty užitečné a klíčové už tak snadné není.
Prohlédněme si např. tyto dvě tabulky:

Nejde o nic jiného, než o jednoduchou výsledovku – tabulka vlevo a část rozvahy popisující aktiva společnosti – tabulka vpravo.

Jakákoliv změna, která vede ke zvýšení čistého zisku (větší prodej, nižší náklady, nižší daň atd.), ale nenavyšující investovaný kapitál (nepeněžní změna) (např. snížení pohledávek, nižší cena vstupního materiálu atd.) zvyšuje rentabilitu aktiv – ROA (Retun Of Assets). Naopak, jakákoliv změna, která vyžaduje navýšení investovaného kapitálu bez adekvátního navýšení zisku společnosti naopak rentabilitu aktiv snižuje. 

Trošku předběhneme a vysvětlíme, co je ukazatel ROA:

Vypočítat jej můžeme podle vzorce:

ROA = Čistý zisk po zdanění / Celková čistá aktiva

Návratnost aktiv (ROA) je finanční poměr, který udává procento zisku, které společnost získá ve vztahu k jeho celkovým zdrojům (celková aktiva). ROA je klíčovým ukazatelem ziskovosti, který měří výši zisku ze strany společnosti na vloženou korunu do jeho aktiv. ROA většinou ukazuje schopnost společnosti vytvářet zisky bez využití pákového efektu (viz. Strategie financování společnosti). 

Jinými slovy a velmi zjednodušeně nám tento ukazatel říká, kolik ze vložené koruny do podnikání získáme zpět na vlastní účet.

Předpokládejme, že se nám podařilo:

  • zvýšit prodej o 25 000 Kč na 175 000 Kč
  • a zvýšit zisk o 1000 Kč na 10 110 Kč

Na první pohled to vypadá výborně. Roste nám zisk.

Ale zkusme se podívat trošku blíže. Pro dosažení nárůstu zisku bylo zapotřebí:

  • nakoupit nové vybavení za 5000 Kč
  • dalších 2500 Kč je vázáno v pracovním kapitálu (zásoby, úvěry)

 pak už čísla až tak atraktivně nevypadají.

Naše tabulky mohou vypadat po změně například takto:

 

Dojde ke snížení rentability kapitálu z 33 % = (10110/30280*100)
na
29 % = (11 110/(30280+5000+2500)*100).

Z 1 Kč teď už nezískáme 33 haléřů, ale jen 29!

Jak je vidět, radovali jsme se předčasně. Na tomto jednoduchém příkladu je vidět, jak je dobré umět se ve finančních výsledcích společnosti vyznat a umět je správně interpretovat. Nemusíte být vůbec znalý ekonom. Ten vám výsledky pomůže spočítat, nebo využijete vhodného softvéru, který to z vaší účetní dokumentace za vás udělá. Je třeba si jen uvědomit, co mi ta čísla o mém podnikání nakonec říkají.

Tento oddíl našich stránek vám v tom může pomoci.